Збори акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Західний торгово — промисловий дім», (надалі Товариство), повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться  12 квітня 2012 року о 12:00 годині за адресою:  Рівненська область, м. Дубно, провул. Центральний, 1.  Реєстрація акціонерів буде проводитися з 10:30 до 11:30 години. Акціонерам мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України.

Дата  складення  переліку  акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 06 квітня 2012 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.

2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження Порядку денного Загальних зборів акціонерів.

4. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

7. Затвердження річного фінансового  звіту  (Балансу) Товариства за 2011 рік.

8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2011 рік.

9. Прийняття рішення про зміну складу Наглядової ради Товариства.

10. Про доцільність існування Ревізійної комісії (ревізора) в Товаристві, про зміну складу Ревізійної комісії (ревізора).

11. Визначення Уповноваженої особи Загальними зборами на укладання Контрактів (Договорів) з Головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії та визначення розміру їх винагороди.

12. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію (Ревізора Товариства) .

13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариством.

14. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

15. Про надання повноважень Виконавчому органу щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх, приватних підприємств та відокремлених підрозділів.

16. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту, викладеного в новій редакції.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.

Показник

Період

Показник

Період

2011 р

2010 р

2011 р

2010 р

Усього активів

99559.5

81727.1

Статутний капітал

12005.0

12005.0

Основні засоби

61855.4

68420.6

Довгострокові зобов”язання

37808.2

37675.3

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Поточні зобов”язання

68074.4

43888.7

Запаси

4500.6

1565.9

Чистий прибуток (збиток)

(6350.9)

7549.7

Сумарна дебіторська заборгованість

33199.2

11738.1

Середньорічна кількість акцій (шт.)

10
000

10
000

Грошові кошти та їх еквіваленти

4.3

2.5

Кількість викуплених власних акцій  (шт.)

-

-

Нерозподілений
прибуток (збиток)

(18328.1)

(11841.9)

Загальна сума коштів, витрачених на їх викуп

-

-

Власний капітал

-

-

Чисельність працівників

44

2

Під час підготовки до Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, що стосуються Порядку денного зборів та вищезазначених показників фінансово-господарської діяльності Товариства за місцезнаходженням ПрАТ «Західний торгово — промисловий дім», у робочі дні з 09:00 години до 13:00 години. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до Загальних зборів акціонерів – Директор Романовський Ю.М.

За детальною інформацією звертатися за тел. (03656) 331-84

This entry was posted in Новини компанії and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.